Procediment i calendari

Assolir el reconeixement de la UNESCO, és a dir, passar a formar part de la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat no és una tasca fàcil ni senzilla, i cal seguir diferents tràmits per tal d’assolir l’objectiu final. A continuació s’explica en què consisteix el procediment que hem iniciat per al reconeixement de la Sardana, que per una part està establert per la Convenció, però que prèviament té un recorregut intern que calgui seguir a cada país. La decisió final la pren el Comitè Intergovernamental per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial, però en el cas de la sardana i de Catalunya el camí passa en primer lloc, per prendre la decisió de presentar la candidatura i abans d’iniciar el procediment formal, és molt important fer un treball intern d’explicació i de ratificació al moviment sardanista. La candidatura implica un procés llarg i complex, i sense l’acord i el compromís de tot el món sardanista no seria possible culminar-lo amb èxit. Per això, un cop hi ha l’acord  majoritari d’emprendre aquest camí, cal fer el següent:

1. Presentar la sol·licitud al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, seguint el que estableix el Protocol per a l’ordenació dels criteris per a la identificació i preparació de les candidatures de Patrimoni Mundial i Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat a Catalunya.

2. El Departament de Cultura, tenint en compte l’informe que emeti el Consell Assessor del Patrimoni Cultural, decideix si accepta presentar la candidatura.

3. Si el Departament de Cultura aprova la candidatura, ha de presentar la proposta al Consell del Patrimoni Històric Espanyol, un òrgan on estan representades totes les comunitats autònomes de l’estat espanyol. La proposta llavors ha de seguir un altre protocol específic.

4. Dins del Consell, un grup de treball comprova que la proposta presentada compleixi els requisits necessaris i posteriorment el plenari del Consell, que sol reunir-se dos cops a l’any, pren la decisió de presentar o no la candidatura i el moment de fer-ho. Aquesta decisió pot dependre de diversos factors. D’una banda hi ha el fet rellevant de si Espanya liderarà o no la candidatura, ja que la UNESCO només garanteix que estudiarà una candidatura liderada per un país cada dos anys. Lògicament cada estat lidera totes les candidatures que presenta ell sol, però en el cas de les candidatures multinacionals, que són presentades per més d’un país, només són liderades per un d’ells. Per altra banda, la decisió depèn també de les candidatures que es presentin en aquell moment i de les decisions anteriors que s’hagin pres. Actualment, hi ha moltes candidatures que s’estan preparant i el Consell pot tenir en compte diversos aspectes: la qualitat de la candidatura, l’equilibri territorial, l’equilibri entre els diversos tipus de patrimoni cultural immaterial, a quina de les tres llistes de la Convenció s’adreça la candidatura (a més de la Llista Representativa, hi ha la Llista del Patrimoni Cultural Immaterial que requereix Mesures de Salvaguarda Urgents i el Registre de Bones Pràctiques), etc.

5. Si el Consell del Patrimoni Històric decideix presentar la candidatura, tant si la lidera Espanya com si la lidera un altre país, ha de presentar-la -mitjançant el formulari establert- a la UNESCO, concretament a la Secretaria de la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial. La Secretaria comprova que la candidatura compleixi tots els requisits formals i demana, si s’escau, que s’esmenin els possibles defectes que s’hagin identificat.

6. Quan la candidatura ja està completa, l’òrgan d’avaluació del Comitè Intergovernamental estudia l’expedient i comprova si, d’acord amb la informació que conté, es compleixen els requisits perquè l’element sigui inscrit a la Llista Representativa. L’Òrgan d’Avaluació ha de formular una proposa concreta al Comitè, que pot ser la inscripció, la no inscripció o bé la devolució de la candidatura, quan es considera que falta alguna informació essencial perquè l’Òrgan pugui posicionar-se més clarament.

7. Sobre la base de la recomanació de l’Òrgan d’Avaluació, el Comitè pren la decisió final.

Entre el moment que la candidatura es presenta a la UNESCO i la decisió del Comitè passen aproximadament 20 mesos. Els estats poden presentar les seves candidatures fins al 31 de març de cada any i el Comitè les avaluarà a finals de novembre o començaments de desembre de l’any següent (o del posterior, si la candidatura no entra dins del màxim de 50 candidatures que pot estudiar cada any el Comitè).

L’abril de 2018 es va presentar la proposta al Departament de Cultura de la Generalitat. Un any més tard, i vistos els informes tècnics i l’informe favorable del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Català, la consellera de Cultura resolia presentar la candidatura de la sardana al Consell del Patrimoni Històric Espanyol.
Tanmateix sembla que el Consell del Patrimoni Històric Espanyol havia decidit el 2013 no acceptar noves propostes de candidatura, atès que ja n’hi havia diverses esperant. No va ser fins al 2019-2020 que es van començar a acceptar noves candidatures, però després d’haver modificat els criteris. A partir d’ara, es donarà prioritat a les candidatures que afectin més d’una comunitat autònoma i a aquelles que presentin les comunitats que tinguin menys elements inscrits.

A continuació, s’adjunta una taula que calendaritza totes les fases suara esmentades:

pci bo